Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Pakiet Audyt Prawny

Pakiet Audyt Prawny

Pakiet Audyt Prawny jest szczególnie polecany przedsiębiorcom, którzy nie korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej, jak również dla tych, którzy planują nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa  albo przekształcenie spółki.

Usługa ta sprowadza się do kompleksowej analizy prawno-podatkowej stanu spółki (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), a następnie przedstawieniu raportu z audytu prawnego.

Standardowy zakres Audytu Prawnego obejmuje m.in.:

Analiz
ę historii i aktualnego statusu prawnego podmiotu badanego m.in. poprzez analizę dokumentów organizacyjnych, badanie poprawności ewentualnych przekształceń i zmiany struktury właścicielskiej;

Analizę praw własności podmiotu, w tym aktywów materialnych i niematerialnych;
  • analizę struktury i charakteru zobowiązań analizowanego podmiotu przez pryzmat prowadzonych spraw windykacyjnych (pozasądowych i sądowych) oraz zawartych i negocjowanych stosunków obligacyjnych;

  • analizę prawną głównych umów handlowych (stosunków obligacyjnych), których stroną jest podmiot;

  • weryfikację wymaganych i posiadanych zezwoleń, koncesji itp.;

  • analizę obciążeń o charakterze publicznoprawnych;

  • utalenie czy na dany podmiot nałożono kary skarbowe, kary administracyjne i inne;

  • analizę toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych;

  • wryfikację toczących się sporów z organami administracji publicznej lub organami samorządu;

  • analizę istniejących i rozwiązanych stosunków pracowniczych przez pryzmat ich zgodności z prawem poprzez m.in. analizę umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania obowiązujących w badanym podmiocie;

  • analizę innych czynników ryzyka prawnego, które mogą być związane ze specyfiką branży, w której funkcjonuje badany podmiot;

Raport przygotowywany przez Kancelarię stanowi istotną informację gospodarczą, pozwalającą Klientowi na ocenę prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa, ocenę ryzyk prawno-podatkowych w związku z planowanymi zmianami oraz wdrożenie procedur pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa.