Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

RODO

RODO

Szanowni Państwo.

Wraz z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

Mając na uwadze najlepszy interes naszych Klientów oraz będąc świadomymi zaufania jakim nas obdarzono, pragniemy przekazać Państwu podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting ? Mateusz Romowicz.


Kto jest administratorem danych osobowych Klientów Kancelarii?

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Mateusz Romowicz, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Legal Consulting ? Mateusz Romowicz z siedzibą w Gdyni (ul. Śląska 35/37, 81 -310 Gdynia).

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii?

Przekazywane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie zleconym Kancelarii. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były zgodnie z zasadą minimalizacji i adekwatności, co oznacza, że przetwarzanie to odbywa się  jedynie w ściśle określonym celu i jedynie w takim zakresie w jakim jest to rzeczywiście konieczne dla jego skutecznej realizacji.

Przez jaki okres czasu dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Kancelarię?

Kancelaria przetwarza dane osobowe Klientów przez okres czasu niezbędny dla właściwego świadczenia im usług z zakresu pomocy prawnej zgodnie z otrzymanym zleceniem. Kancelaria przyjęła skuteczne mechanizmy zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji ich dalszej przydatności, zgodnie z zasadą czasowości/minimalizacji czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że pełnomocnik ma obowiązek zachować dokumenty i dane osobowe Klientów do upływu terminu przedawnienia roszczeń, chyba że Klient dokona pisemnego zrzeczenia się roszczeń względem Kancelarii. Ewentualne archiwizowanie danych przekazywanych przez Klientów, czy to w formie elektronicznej czy też papierowej, odbywa się z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków technicznych i prawnych gwarantujących ich należyty poziom bezpieczeństwa.

Czy dane osobowe Klientów są przekazywane przez Kancelarię podmiotom trzecim?

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów jakimkolwiek podmiotom trzecim do tego nieuprawnionym. Ewentualne przekazywanie danych osobowych Klientów wynikać może jedynie z potrzeby ochrony ich interesu prawnego i odbywa się zawsze za wiedzą i zgodą tych osób . Dotyczy to w szczególności przekazywania danych osobowych do instytucji i organów władzy publicznej, właściwych do rozstrzygania spraw, w których stroną pozostaje Klient. 

Czy Kancelaria dokonuje eksportu danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie. Mając na względzie charakter działalności prowadzonej przez Kancelarię oraz towarzyszące temu wysokie wymagania w zakresie profesjonalizmu działania, jak również konieczność utrzymywania wysokiego poziomu zaufania Klientów, na rzecz których świadczona jest pomoc prawna, Kancelaria nie dokonuje eksportu danych poza EOG.

Czy dane osobowe Klientów przetwarzane przez Kancelarię są bezpieczne?

Tak. Kancelaria przyjęła szereg rozwiązań o charakterze organizacyjnym, technicznym i prawnym gwarantujących pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Dodatkowo Kancelaria poczyniła wszelkie niezbędne kroki w zakresie analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych osobowych oraz poczyniła starania dla ustalenia wymaganego poziomu ochrony danych w kontekście szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w procesie świadczenia pomocy prawnej. Wszystko to sprawia, że dane osobowe Klientów chronione są na najwyższym możliwym poziomie.

Czy Kancelaria wykorzystuje funkcje, tzw. profilowania bądź korzysta z innych narzędzi technicznych narażających na szwank poziom bezpieczeństwa danych osobowych jej Klientów?

Zważywszy na charakter działalności Kancelarii, ukierunkowany w sposób ścisły na świadczenie usług z zakresu pomocy prawnej, jak również dążenie do możliwie najpełniejszej minimalizacji procesu przetwarzania danych osobowych, Kancelaria na żadnym etapie swoich działań  nie korzysta z funkcji, tzw. profilowania. W szczególności Kancelaria nie korzysta z usług reklamodawców bądź jakichkolwiek innych partnerów biznesowych, którym byłyby przekazywane dane osobowe jej Klientów. Ponadto, Kancelaria nie korzysta z narzędzi typu ?chmura?, elektroniczne serwery zagraniczne czy dropbox. 
 
Czy istnieją konkretne podstawy prawne, na których Kancelaria przetwarza dane osobowe swoich Klientów?

Tak. Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach ? i w takim zakresie ? w jakim spełniony jest jeden z warunków tam opisanych. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii jest przede wszystkim ich zgoda (art. 6 lit. a RODO), rozumiana jako dobrowolne, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Poza tym, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię mogą być w szczególności niezbędność tego procesu dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO) oraz sytuacja, w której to przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 lit. d RODO). Kancelaria w żadnym wypadku nie przetwarza danych osobowych nie mając ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.

Czy poza RODO istnieją jakiekolwiek inne źródła gwarantujące właściwy poziom ochrony danych osobowych w Kancelarii?

RODO nie jest jedynym aktem prawnym, w oparciu o który Kancelaria wdraża odpowiedni poziom ochrony danych osobowych swoich Klientów. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają wciąż obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922.t.j.) oraz nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). Co szczególnie istotne, ochrona danych osobowych Klienta poza warunkami opisanymi w RODO wynika bezpośrednio z obowiązku do zachowania przez radcę prawnego i osób z nim współpracujących tajemnicy zawodowej wynikającej z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870) oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Czy Klientom Kancelarii przysługują jakiekolwiek szczególne prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

RODO formułuje szereg uprawnień przysługujących osobom fizycznym, których dane dotyczą. Każdy Klient Kancelarii na podstawie RODO ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), jak również ma prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Nadto, każdy Klient Kancelarii ma prawo do cofnięcia, w dowolnym wybranym przez siebie momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię. Niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Klienta nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Czy istnieje możliwość skontaktowania się przez Klientów z Kancelarią w sprawach związanych z zakresem i sposobem przetwarzania ich danych osobowych?

Funkcjonowanie procedur umożliwiających nawiązanie przez Klientów szybkiego kontaktu z Kancelarią, jak również wyposażenie ich w możliwość zgłaszania uwag oraz szybkiego rozwiania wszelkich wątpliwości, od zawsze stanowiła jeden z priorytetów Kancelarii. Nie inaczej jest w przypadku problematyki związanej z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych.

Dla urzeczywistnienia powyższego, stworzyliśmy specjalny i odrębny adres skrzynki elektronicznej. Wszelkie pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii prosimy kierować na adres e-mail: rodo@kancelaria-gdynia.eu.